Sunday, November 16, 2008

HARAKAH ISLAMIAH (siri 4 )

KEWAJIPAN SETIAP MUSLIM

Firman Allah s.w.t di dalam surah An-Nahl ayat 36:

Ertinya :” Dan sungguhnya kami Telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang Telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul) “.

Berdasarkan kepada ayat ini kewajipan setiap orang yang beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah s.a. w ialah:

  1. Menyembah Allah s.w.t dengan pengertian memberi ketundukan kepadaNya dalam semua aspek kehidupan.
  2. Menjauhi Taghut.

Kalau kita meneliti aya-ayat Al-Quran, As-As-Sunnah, dan Sirah-Sirah, maka kita akan mendapati di sana terdapat dua jenis gerakan sepanjang zaman ;

  1. Harakah

Harakah ini berterusan sepanjang zaman kerana risalah Allah s.w.t ini tidak akan lenyap, mesti ada mujahidin-mujahidin dan ansar-ansar yang membantunya.

Firman Allah s.w.t di dalam surah At-Taubat ayat 32:

Ertinya :” Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan- ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai ”.

Telah berkata saidina Ali r.a :

Termasuk di dalam harakah ini ialah harakah para nabi dan rasul. Gerakan mereka menyebarkan dakwah menyeru manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah s.w.t diceritakan dengan jelas oleh Allah s.w.t di dalam Al-Quran.

Firman Allah s.w.t di dalam surah Al-Baqarah ayat 213 :

Ertinya :” Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi Keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang Telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, Karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus “.

Selepas kewafatan Rasulullah s.a.w, tamatlah perutusan para Anbiya’ kerana baginda adalah penutup segala nabi dan rasul. Namun demikian gerakan dakwah kepada Allah s.w.t tetap berjalan dan ia merupakan kewajipan yangditaklifkan oleh Allah s.w.t kepada umat Islam. Menyedari hakikat inilah para sahabat tidak berdiam diri selepas kewafan baginda Rasulullah s.a.w. Mereka meneruskan gerakan dakwah menyebarkan risalah Islam dan menegakkan syariat Allah s.w.t ke seluruh pelusuk alam. Selepasa para sahabat, gerakan dakwah ini disambung pula oleh para ulamak semasa. Jadi kemunculan Harakah-harakah Islamiah pada zaman ini ialah sebagai penyambung kesinambungan harakah para Anbiya’ dan Rasul sepanjang zaman.

(2) Harakah

Harakah penyeru kepada taghut ini juga akan berterusan sepanjang zaman selagi mana terdapatnya golongan kuffar dan munafiq.

Firman Allah s.w.t di dalam surah An-Nisa’ ayat 76:Ertinya :” Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, Karena Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah “.

Firman Allah s.w.t di dalam surah Al-Baqarah ayat 120:

Ertinya :” Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu “.

Berkata pengarang kitab Majmu`at At-Tauhid :

Taghut adalah umum bagi setiap yang disembah selain daripada Allah s.w.t dan ia redha dengan sembahan itu. Setiap yang disembah selain daripada Allah s.w.t atau ditaati selain daripada Allah s.w.t dan Rasul adalah taghut. Taghut-taghut itu adalah banyak tetapi kepalanya ada lima :

1. Syaitan yang menyeru kepada penyembahan kepada selain daripada Allah s.w.t.
2. Hakim yang zalim yang mengubah hukum-hukum Allah s.w.t.

3. Orang yang berhukum dengan hukuman selain daripada yang diturunkan oleh Allah s.w.t.

4. Orang yang disembah selain daripada Allah s.w.t dan ia redha denga keadaan itu.

5. Ketahuilah bahawa sesungguhnya seseorang itu tidak menjadi mukmin melainkan ia mengkufuri akan taghut.

Firman Allah s.w.t di dalam surah An-Nisa’ ayat 60:

Ertinya :” Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya Telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu ? mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka Telah diperintah mengingkari thaghut itu. dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya “.

Imam Ibnu Kathir ketika menjelaskan tafsiran ayat ini menyatakan:

Ayat tersebut mencela sesiapa yang berpaling daripada Al-Quran dan As-Sunnah dan berhukum denga apa yang selain daripada keduanya daripada kebatilan. Sesungguhnya itulah taghut yang dimaksudkan dalam ayat ini.
Termasuk di dalam harakah ini ialah harakah-harakah yang dipimpin oleh penentang-penentang para Anbiya’ dan Rasul seperti Firau’n, Namrud, dari kaum Nuh, Hud, Salleh, dan Lut, Abu Jahal, dam pemimpim-pemimpin Quraisy dan sebagainya. Ayat Al-Quran banayk menceritakan tentang pergerakan-pergerakan mereka yang berusaha untuk menyesatkan manusia dan menjauhkan manusia daripada menerima seruan para Anbiya’ dan rasul.
Harakah-harakah penyeru kepada taghut ini peranan mereka adalah sama sepanjang zaman iaitu menyeru manusia kepada jahikiah dan berusaha untuk menghapuskan risalah Allah s.w.t dan penolong-penolong agamanya. Pada zaman ini harakah ini dipelopori oleh golongan sekular, komunis, nasiopnalis, dan lain-lainnya daripada ideologi-ideologi yang bertentangan dengna Islam. Sikap mereka yang memusuhi Harakah Islamiah jelas membuktikah bahawa mereka adalah penyambung gerakan taghut sepanjang zaman.

Firman Allah s.w.t di dalam surah An-Nisa’ ayat 76:

Ertinya :” Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, Karena Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah “.

Firman Allah s.w.t di dalam surah Al-Baqarah ayat 98:

Ertinya :“ Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, Maka Sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir “.

Kewajipan kita dan umat Islam seluruhnya terhadap kedua-dua harakah ini ialah:
Menyahut seruan orang yang menyeru ke jalan Allah s.w.t dan bersama-sama dengan jamaah dan harakah mereka.

Menjauhi seruan orang-orang yang mnyeru kepada Taghut dan menjauhi jamaah dan harakah mereka.

Firman Allah s.w.t di dalam surah Al-Baqarah ayat 256:

Ertinya :” Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui “.


Firman Allah s.w.t di dalam surah Hud ayat 113:

Ertinya :” Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan “.

Firman Allah s.w.t di dalam surah At-Taubat ayat 119:

Ertinya :” Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar “.

Firman Allah s.w.t di dalam surah An-Nisa’ ayat 76:

Ertinya :” Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, Karena Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah “.

Firman Allah s.w.t di dalam surah An-Nisa’ ayat 144:

Ertinya :” Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian Karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar “.

Asy-Syeikh Sai’d Hawwa menyatakan :

Menjadi kewajipan setiap umat Islam untuk memenuhi dua tuntutan :

  1. Menjauhi kesesatan dan para pendokongnya.
  2. Mengikat diri dengan kebenaran di sebelah pihak muslimin dan beriltizam pula dengan jamaah mereka. Sekiranya ada lagi di sana golongan pertengahan maka itulah golongan munafiq.

Allah s.w.t telah menyatakan tentang golongan ini di dalam Al-Quran surah An-Nisa’ ayat 124 :

Ertinya :” Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun “.No comments: