Sunday, November 1, 2009

Yasin Hati al-Quran

Matan Hadis
ان لكل شيء قلبا وان قلب القرآن يس من قرأها فكأنما قرأ القرآن عشر مرات
Maksudnya :” Sesungguhnya bagi setiap sesuatu itu ada hatinya, dan hati al-Quran ialah Surah Yasin, sesiapa yang membacanya seumpama membaca al-Quran 10 kali “.
Sanad Hadis utama
Diriwayatkan oleh Qutaibah dan Sufian Bin Waqi`, diriwayatkan kepada kami oleh Hamid Bin Abdul Rahman ar-Ruasy daripada al-Husin bin Soleh daripada Harun Abi Muhammad daripada Maqati bin Hayyan daripada Qatadah daripada Anas.
Kitab Yang mengeluarkan hadis ini
Diriwayatkan oleh ad-Darimy dalam sunannya juzuk 2 no.3416, at-Tirmizy dalam Jami`nya juzuk 5 no.2887, Abdul Razak dalam Musonafnya juzuk 3 no.6009, al-Baihaqi didalam Syu`bah Iman juzuk 2 no.2460. Musnad as-Syihad juzuk 2 no.1035 dan 1036.
Pendapat Ulama
Berkata Abu Isa ( imam Tirmizi ) di dalam kitabnya, bahawa hadis ini Gharib, tidak diketahui hadis ini melainkan melalui jalan Hamid Bin Abdul Rahman dan dengan penelitianku aku tidak dapati hadis ini daripada Qatadah kecuali dengan jalan ini, dan Harun seorang yang TIDAK DIKENALI. Dan didalam bab ini dikatakan diambil daripada Abu Bakar as-Sidik adalah tidak sah dan sanad hadis ini dhaif.
Pent- apabila dikatakan bahawa hadis ini Gharib, maka telah jatuh martabat hadis ini kepada Dhaif serta-merta kecuali perawinya Thiqah. Kecacatan lain yang terdapat didalam hadis ini juga seorang perawi yang Majhul ( tidak dikenali ) dan ini menambahkan lagi hadis ini kepada lebih Dhaif lagi.
Rujukan
1- Sunan at-Tirmizy, Muhammad bin Isa, Abu Isa al-Saimy tahkik Ahmad Muhammad Syakir dan yang lain, Dar Ihya at-Turas A`raby, Beirut, t.t.
2- Musonaf Abdul Razak, Abu Bakar Abdul Razak bin al-Hamam as-Son`any tahkik Habib ar-Rahman al-A`zony, al-Maktabah al-Islamy, Beirut, cet ke-3 1403H.
3- Sunan ad-Darimy, Abdullah bin Abdul Rahman Abu Muhammad ad-Darimy tahkik Fuad Ahmad Zamraly dan Khalid as-Sabie` al-ilmy, Dar al-Kitab al-A`raby, Beirut, cet pertama 1407H.
4- Musnad as-Syihad, Muhammad bin Salamah bin Jaafar Abu Abdullah al-Qadhaie` tahkik Hamdy bin Abdul al-Majid as-Salafy, Dar ar-Risalah,Beirut, Cet ke-2 1407H.
5- Syu`bah al-Imam, Abu Bakar Ahmad bin al-Husin al-Baihaqi tahkik Muhammad Said Basyuny Zaghuly, Dar al-Kitab al-Ilmy, Beirut, Cet pertama 1410H.

No comments: