Tuesday, November 17, 2009

Muqadimah Takhrij Hadis

Pengenala

Takhrij pada sudut bahasa ialah jelas dan kembali.
Manakala dari sudut Istilah Ulama-ulama hadis ialah :” gambaran kedudukan hadis di dalam sumber rujukan asli hadis yang mana mereka keluarkan dengan sanad mereka kemudian menerangkan martabat hadis ketika diperlukan “.

Faedah Takhrij Hadis


Diantara faedah-faedah kita mempelajari ilmu Takhrij hadis ialah :-
1- Supaya kita mengetahu sumber asal Kitab Hadis.
2- Mengetahui tentang keadaan perawi hadis dan penerangan keadaan mereka di dalam Jarh Wa Ta`Dil.
3- Mengumpulkan keseluruhan sanad hadis berdasarkan jalanny samada Mutawatir, Masyhur, A`ziz, atau Gharib.
4- Mengentahui darjat hadis (kedudukan hadis) yang dhaif samada diterima atau di tolak hadis itu.
5- Menerangkan makna Gharib.
6- Bagaimana di hokum dengan Syuzuz.
7- Menerangkan keraguan dan kesalahan perawi.

Cara-Cara Takhrij Hadis


1- Mengetahui perawi hadis dikalangan sahabat.
2- Mengetahui awal matan hadis.
3- Mengetahui kalimah yang menjadi sumber hadis ( kalimah yang ganjil).
4- Mengetahui tajuk-tajuk hadis.
5- Penelitian pada keadaan hadis pada sanad dan matan.


Sejarahnya


Peringkat Pertama :


Semenjak zaman Rasulullah s.a.w sehingga kurun ke-4 hijran, tiada keperluan kepada kitab takhrij pada zaman ini disebabkan kitab-kitab hadis kebanyakkannya tidak disusun di dalam suatu kitab dan mudahnya mereka mendapatkan hadis dan kekuatan mereka di dalam mengetahui sumber sesuatu hadis.

Peringkat Ke-2 :


Pertengahan kurun ke-5 hijrah, telah di mulakan pembukuan kitab-kitab hadis secara rasmi oleh banyak ulama dan kemampuan mereka mengetahui hadis-hadis yang menjadi hujah penulis kitab seperti di dalam bidang Syariah, Usul Feqh, Tafsir, dan sejarah kerana mudahnya mereka untuk berhujah dengannya, maka bermulalah penulisan Takhrij secara terang dan yang palaing awal yang di tulis di dalam bab ini ialah Kitab oleh Khatib al-Bagdadi.

Peringkat Ke-3 :


Maka kekallah penggunaan kitab takhrij ini sehingga zaman kita sekarang ini.

Peringkat Ke-4 :


Zaman sekarang telah munculnya teknologi yang memudahkan lagi kita di dalam kaedah pentakhrijan hadis dengan munculnya program-program elektronik seperti Mausuah hadis as-Syarif, al-Mausuat az-Zahabiah, Maktabah as-Syamilah dan lain-lainnya.

Peringkat Ke-5


Munculnya pada zaman ini pengarang-pengarang yang membuat kaedah-kaedah untuk mentakhrij hadis yang mana mereka menerangkan Usul Takhrij dan jalan-jalannya (cara-cara).


Contoh Kitab :


1- Usul at-Takhrij wa Dirasat al-Asanid oleh Syeikh Mahmood at-Tohan.
2- Toriqul Takhrij Hadis Rasulullah s.a.w oleh Dr. al-Mahdi Abdul al-Qadir.
3- Kasyful al-Litha An Asror Takhrij Ahadis Sayyidul al-Anam oleh Abdul al-Maujud Muhammad.
4- al-Wadih fi Fann at-Takhrij wa Dirasat al-Asanid oleh Dr Sulton al-A`kayilah dan Sahabatnya.
5- Kaifa Nadrusu Ilmu Takhrij al-Hadis oleh Dr Hamzah al-Malikari dan Dr Sulton A`kiyilah.
6- Takhrij Hadis an-Nabawi oleh Dr Abdul al-Ghani at-Tamimi.
7- Ilmu Takhrij al-Ahadis oleh Muhammad Mahmood al-Bakari.
8- Manhajul Dirasat al-Asanid wa al-Hukmu Alaiha oleh Dr Walid al-A`ni.
9- Taisiru Dirasat al-Asanid Lilmubtadie oleh Amru Abdul an-Naim Salim.
10- Muqadimah pada banyak kitab yang di Takhrij semasa.

Sumber-Sumber Kitab Hadis


Di dalam bahagian ini ulama telah bahagikan kepada tiga bahagian iaitu :


1- Sumber Asli Hadis


Iaitu Kitab Hadis yang mana pengarangnya telah megumpulkan dengan cara mereka bertalaqi kepada guru-guru mereka seperti Kitab Soheh, Sunnan, Muwata`, Mustadrak, Musonaf dan sebahagian kitab tafsir seperti Tafsir at-Tobari, kitab Usul Feqh seperti ar-Risalah oleh Imam as-Syafie dan lain-lainnya yang mana sanad hadis di dalam kitabnya adalah daripada pengarang sehingga Rasulullah s.a.w.


2- Sumber Hadis hampir Asli


Iaitu kitab-kitab yang menaqalkan hadis-hadis dengan sanad yang di dalam kitab Sumber asal bagi hadis, contohnya Riyadus as-Solihin, Tafsir Ibnu Kathir, syarah-syarah hadis dan secara mudahnya semua kitab yang mengambil riwayat hadis daripada sumber pertama. Ia juga mempunyai sanadnya sendiri tetapi melalui sumber pertama atau tidak mempunyai sanad daripada sumber pertama itu.


3- Sumber Hadis Tidak Asli


Iaitu penyusunan hadis yang tidak termasuk sumber pertama dan kedua. Kebanyakan kitab-kitab di dalam bahagian ini adala temasuk kitab-kitab seperti feqh semasa, usul feqh dan lain-lainnya.


Rujukan


1- Usul at-Takhrij wa Dirasat al-Asanid oleh Syeikh Mahmood at-Tohan m/s 7.
2- Toriqul Takhrij Hadis Rasulullah s.a.w oleh Dr. al-Mahdi Abdul al-Qadir m/s 9.
3- al-Wadih fi Fann at-Takhrij wa Dirasat al-Asanid oleh Dr Sulton al-A`kayilah dan Sahabatnya m/s 13.

No comments: