Thursday, December 10, 2009

Ikhtilat Menurut Islam

Kertas Kerja Seminar Aurat

PENJELASAN HUKUM AL-IKHTILAT
LELAKI DAN PEREMPUAN KONTEMPORARI

Oleh :
Ust. Mohd Azhar bin Abdullah
Jabatan Dakwah Wal Qiadah
Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS)

Polimek keruntuhan moral manusia menjadi satu isu yang tidak pernah surut. Kemelut dan keruntuhan ini diwar-warkan oleh agen musuh Islam melalui pelbagai saluran komunikasi yang akhirnya mengheret umat Islam di satu tebing kehancuran pergaulan diantara lelaki dan perempuan tidak dibatasi oleh nilai-nilai Islam yang mereka anuti. Tulisan ini cuba memanufestasikan semula pergaulan dua jantina ini menurut perspektif Islam

Al-IKHTILAT MENURUT
 PERSPEKTIF SYARAK
1.2 Maksud Pergaulan ( al-Ikhtilat )

Pergaulan mengikut pertuturan melayu merujuk perihal bergaul atau bercampur. Dalam hubungan sesame manusia ianya mencakupi aktiviti social seperti perkenalan, berbaik-baik dan bersahabat ( Kamus Dewan : 357 ). Dalam bahasa Arab, perkataan pergaulan sinonim dengan Ikhtilat ( Dr. Ibrahim, Mu`jam al-Wasit :1/250 ). Tetapi tradisi penulisan ulama silam (salaf), mereka amat jarang mengunakan perkataan Ikhtilat untuk menanggapi suatu pertemuan sosial. Mereka biasanya menggunakan perkataan Liqa` ( pertemuan), Musyarakah (penyertaan) dan Ijtima` (perjumpaan) atau untuk mengkhususkan percampuran yang dicela, ulama akan terus memakai istilah Khalwat. Kita kerap kali menemui perkataan Ikhtilat dalam penulisan ulama mutakhir ini.

Muhammad Ahmad Ismail al-Muqaddam ( Awdah al-Hijab : 3/52) menta`rifkan Ikhtilat sebagai;
هو إجتماع الرجل بالامرأة ليست بمحرم له اجتماعا يؤدى إلى ريبة, أو اجتماع الرجل بالنساء غير المحارم فى مكان واحد يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظرة أو الكلام أو البدن أو من غير حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد.

Maksudnya :” ialah perhimpunan lelaki dan wanita yang bukan mahram baginya yang mana perhimpunan tersebut membawa prasangka, atau perhimpunan lelaki dan wanita yang bukan mahram di satu tempat yang memungkinkan interaksi di kalangan mereka dengan pandang memandang atau isyarat atau perkataan atau jasad tanpa dinding atau tanpa penghalang yang mampu menolak prasangka dan kerosakan “.

Dr. Yusof al-Qardhawi (Fatwa Mu`asirah : 2/279) menegaskan bahawa istilah ikhtilat adalah asing di dalam kamus Islam dan ianya baru di pakai dalam penulisan ulama sekarang. Kemasukkan istilah ikhtilat ini di dalam dunia Islam menunjukan penyertaan pengaruh-pengaruh asing dalam menentukan istilah itu sendiri dan ini ada kaitannya dengan perubahan sosio-budaya umat Islam yang diwarnai corak pergaulan barat.

1.3 Hukum Asal Pergaulan antara Lelaki dan Perempuan.

Hukum asal pergaulan diantara lelaki dan perempuan adalah haram ( Abd al-Karim az-Zaidan, al-Mufassal fi al-Ahkam al-Mar`ah: 3/422 ), tetapi jika diteliti di dalam al-Quran atau as-Sunnah, kita tidak akan menemui dalilnya secara khusus.

Dr. Anisah Ghani ( Batasan Pergaulan :2 ) memetik;

Hukum asal pergaulan antara lelaki dan wanita ajnabiyyah adalah haram, namum demikian pengharaman ini tidak didasarkan kepada nas yang soreh (jelas), kerana ketiadaan nas yang soreh mengenai kes ini. Pengharamannya hanya diasaskan kepada hukum yang lain yang asalnya dikhususkan bagi kaum wanita, kerana di dalam hukum-hakam terbabit terdapat unsure-unsur pergaulan diantara wanita dan lelaki “.

Namun kita dapat mengali hukum mengenai pergaulan diantara lelaki dan perempuan daripada dalil-dalil yang banyak sejauh yang bersangkutan dengan hubungan kedua jantina ini;

1.3.1 Larangan Musafir dan Berkhalwat

Rasulullah s.a.w bersabda;

لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم

Maksudnya :” Janganlah Musafir seorang wanita melainkan bersamanya mahram dan janganlah masuk seorang lelaki ( dalam rumahnya ) melainkan bersama mahramnya “. ( Mutafaqun Alaihi ).

Hadith di atas memberi petunjuk yang jelas kepada larangan pergaulan lelaki dan perempuan iaitu menegah mana-mana wanita yang musafir lebih daripada dua marhalah kecuali ditemani oleh mahramnya. Kemudian Rasulullah s.a.w menyambung pula hukum larangan musafir itu dengan larangan berkhalwat atau masuk ke dalam rumah seorang wanita tanpa mahramnya.


1.3.2 Tiada Galakan Solat Berjamaah di Masjid

Rasulullah s.a.w bersabda;

لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن

Maksudnya :” Janganlah kamu menegah perempuan keluar untuk pergi ke masjid dan rumah-rumah mereka adalah lebih baik untuk mereka “. ( Sahih, Riwayat Ahmad ).

Hadith di atas menunjukan dengan jelas perkaitan sebab-musabab wanita tidak di galakkan untuk hadir ke masjid atau untuk turut serta berjamaah bersama kaum lelaki dan tidaklah boleh seseorang menghalang wanita jika mereka ingin pergi ke masjid dengan nas yang jelas daripada hadis di atas ini, dan bagi yang telah berkahwin mereka hendaklah meminta keizinan daripada suami terlebih dahulu untuk perkara tersebut. Dan tempat yang terbaik bagi wanita solat adalah dirumah rumah mereka.

1.3.3 Pengecualian Solat Jumaat

Antara hujah para Fuqaha` memetik sumber pengharaman pergaulan ini ialah pengecualian wanita merdeka daripada solat jumaat. Sabda Rasulullah s.a.w :

الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض

Maksudnya :” Solat Jumaat adalah hak yang diwajibkan keatas setiap orang Islam kecuali empat : Hamba sahaya, wanita, kanak-kanak dan orang yang sakit “. ( Sahih, Riwayat Abu Daud ).

Imam An-Nawawi mengulas tentang hadis ini ( Majmu` : 4/350 ) :

Makruh jika kehadiran wanita mengundang fitnah dan kehadirannya amat tidak digalakkan jika ianya masih muda dan menarik perhatian. Tetapi, jika unsur yang bolah menarik kepada fitnah itu dalam darjah yang berkurangan seperti perempuan tua, maka di sunatkan baginya untuk hadir sama “.

1.3.4 Larangan Berjalan Beriringan

Hukum pergaulan antara lelaki dan wanita juga dapat dipetik daripada larangan Rasulullah s.a.w terhadap perbuatan berjalan di jalanan secara beriringan. Sabda Rasulullah s.a.w :

أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء " استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن ( أي ليس لكن أن تسرن وسطها ) الطريق عليكن بحافات الطريق

Maksudnya :” Bahawa sesungguhnyan ia mendengar daripada Rasulullah s.a.w bersabda sedang ia keluar dari masjid. Lalu bergaul lelaki dan wanita di jalanan, maka sabda Rasulullah s.a.w bersabda kepada golongan wanita : kemudiankanlah ( jarak kedudukan ) kamu. Sesungguhnya bukanlah untuk kamu ( wanita ) di tengah-tengah jalan, bagi kamu ialah di bahagian bahu-bahu jalan “. ( Hasan, Riwayat Abu Daud ).

Perintah Rasulullah s.a.w kepada golongan wanita supaya memilih bahu-bahu dan tepi jalan dan jangan berjalan dibahagian tengah jalan supaya tidak bercampur dengan kaum lelaki adalah merupakan isyarat haramnya percampuran lelaki dengan perempuan ketika tiada hajat dan keperluan.

Ringkasanya, meskipun tidak terdapat nas yang jelas mengenainya, ini tidak bermakna hukumnya di abaikan oleh Syarak. Hal ini juga memberi ingatan kaedah al-Asl fi asyya` mubah ( asal kepada sesuatu adalah harus ) tidak boleh digunakan di dalam masalah ini kerana perkaitan dalil yang dijadikan hujah menunjukan kepada pengharaman.

Namum Abdul al-Halim Abu al-Syaaqah ( Tahrir al-Mar`ah : 3/47,48 ) telah mengemukakan hujah-hujah bagi mengenepikan pendapat para Fuqaha` yang mengatakan bahawa hukum asalnya adalah Haram. Beliau menegaskan bahawa hukum asal pergaulan adalah Harus sahaja :

jika kita berpendapat hukum pergaulan adalah harus ketika keperluan sahaja, maka kita sebenarnya mengolongkan perkara ini sama dengan perkara-perkara yang diharuskan ketika darurat. Hal ini, suatu ketetapan yang tidak bersandarkan kepada dalil daripada kitab mahupun sunnah “.

Di samping itu beliau juga menerapkan rasa bimbang mengenai bahaya hukum haram dalam masalah ini akan menyempitkan urusan yang asalnya diluaskan. Sedangkan konsep perkara harus ialah memberi kemudahan kepada mukhallaf melakukan aktiviti tersebut bila-bila masa dengan lapang tanpa ikatan keperluan syarak. Tambahan pula, sesuatu yang harus tidak di soal pelakunya akan sebab melakukannya atau meninggalkannya.

1.4 Maksud Khalwat dan Hukumnya

Sebelum dikupas batasan pergaulan, penulis ingin menyentuh terlebih dahulu situasi khalwat serta hukumnya supaya kita benar-benar memahami skop pergaulan seperti yang dimaksudkan penulis. Khalwat dari sudut bahasa ialah bersendiri. Istilahnya adalah lelaki bersama wanita ajnabiyyah di suatu tempat yang tertutup dari pandangan. ( `Atiyyah Saqar, Ahsan al-Kalam fi Fatawa :3/336,337 ).

Walaupun maksud kepada istilah yang diberikan oleh ulama sudah cukup dijadikan fakta untuk memahami situasi khalwat, tetapi memanjangkan pengistiharannya dalam konteks kepelbagaian bentuk-bentuknya tidak mudah diduga. ( `Atiyyah Saqar : Ibid ) merakamkan pergaulan boleh dianggap berlaku khalwat seperti berikut :

1-      Keadaan berdua-duaan antara seorang lelaki dan seorang wanita sahaja. Hukum dalam masalah ini ialah haram. Jika antara keduanya sah berkahwin, tetapi jika lelaki tersebut adalah suami atau mahramnya hukumnya adalah harus.
2-      Berlangsung dikalangan tiga orang. Situasi ini boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Pertama khalwat tersebut berlaku diantara seorang wanita dan dua lelaki, hukum masalah ini adalah haram kecuali jika salah satu daripada keduanya adalah mahram kepada wanita tersebut.
Situasi kedua khalwat berbentuk antara dua perempuan dengan seorang lelaki, hukum khalwat dalam situasi kedua ini juga adalah harus jika lelaki tersebut mahram atau suami kepada salah seorang perempuan tersebut.
Hal ini juga menjadi haram jika dilakukan bertujuan maksiat dan dosa seperti dating dikalangan muda-mudi.
Tetapi seandainya lelaki itu ajnabi kepada keduanya, `Ayiyyah Saqar memindahkan perkara ini kepada khilaf dikalangan ulama mengenai penetapan hukum ini. Satu pendapat mengharamkan dan satu pendapat mengharuskan dan beliau menyandarkan hukum harus satu lelaki dengan dua wanita ajnabiyyah berkhalwat kepada an-Nawawi dan al-Syarbini daripada aliran mazhab syafie.
3-      Pertemuan belangsung di tempat yang tertutup tetapi terdapat 4 orang atau lebih sama ada bilangan sama banyak atau sebaliknya. Hukum dalam masalah ini adalah harus jika aman daripada fitnah.
4-      Sebahagian ulama berpendapat hukumnya makruh seorang lelaki muda berkhalwat dengan perempuan yang sangat tua. Begitu juga terdapat perselisihan pada hukum perempuan muda berkhalwat dengan lelaki yang sangat tua, iaitu sebahagian ulama berpendapat hukumnya adalah haram, manakala sebahagian lagi berpendapat hukumnya adalah makruh.

p/s : Kertas kerja ini telah ana edit dan takhrij hukumnya dan juga ana buat sedikit pembetulan dan penambahan daripada kertas kerja asal

1 comment:

Anonymous said...

ustaz, mcm mana kalau lelaki perempuan berinteraksi di alam maya ? contoh chatting atau message, sms antara tunang..adakah dikira ikhtilat juga ?

*lagu kt blog ni tajuk apa ea ? best :D